Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mp8zyrardow.szkolnastrona.pl

Treść strony

REGULAMIN

Miejskiego Przedszkola nr 8
w Żyrardowie.
 
Przedszkole jest instytucją oświatową wychowawczo-opiekuńczą i realizuje zadania zawarte w Statucie Przedszkola.
 
Przedszkole zapewnia:
 
·        Wszechstronne wychowanie i przygotowanie do nauki w szkole.
·        Pomoc Rodzicom pracującym i zakresie opieki wychowawczej nad dziećmi w wieku od 3 lat do rozpoczęcia nauki w szkole, a dzieciom mającym odroczony obowiązek szkolny nie dłużej niż do 10 roku życia.
 
Do zadań Przedszkola należy w szczególności:
 
·        Ochrona zdrowia i rozwijanie sprawności fizycznej dziecka
·        Kierowanie poznawaniem przez dziecko otaczającej rzeczywistości
i wyrabianie umiejętności zachowania się w kontaktach z ludźmi i światem przyrody
·        Kształtowanie logicznego myślenia, sprawności technicznych i wrażliwości estetycznej dziecka
 
Przedszkole jest zobowiązane realizować zadania wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze iw zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 6 lat w ścisłym współdziałaniu z Rodzicami i Opiekunami wychowanków, ze szkołami, instytucjami kulturalno – oświatowymi oraz Organem prowadzącym.
 
Personel Przedszkola zapewnia dziecku życzliwe i podmiotowe traktowanie w procesie wychowawczo – dydaktycznym i opiekuńczym.
 
Obowiązki Rodziców
 
 
W celu jednolitego oddziaływania wychowawczego przedszkola i domu rodzinnego na dziecko Rodzic powinien:
 
1.     Wykazywać zainteresowanie treścią pracy Przedszkola poprzez:
 
·        czynny udział w ogólnych i oddziałowych zebraniach
·        systematyczne czytanie ogłoszeń i komunikatów zamieszczonych w „Kąciku dla Rodziców”
·        czynny udział w okazjonalnych uroczystościach organizowanych na terenie Przedszkola
2.     W miarę swoich możliwości dbać o poprawę warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz aktywnie uczestniczyć w pracach Rady Rodziców.
3.     Ubezpieczyć dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4.     Przestrzegać rozkładu dnia w przedszkolu
·        Punktualnie i systematycznie przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola
·        W przypadku nieobecności dziecka poinformować nauczycielkę
 ( osobiście lub telefonicznie) o przewidywanej długości absencji
·        Dbać o estetyczny wygląd dziecka: ubiór nie może krępować dziecku ruchów i utrudniać udziału w zajęciach.
5.     Rodzice zobowiązani są uiszczać ustaloną odpłatność z góry za dany
miesiąc w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca.
6.     W przypadku zalegania Rodziców z opłata przez okres przekraczający 2 miesiące Dyrektor Placówki skreśla dziecko z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola. Tylko w przypadku dziecka 6 – letniego zostaje ono przeniesione do najbliższego oddziału 5-godzinnego.
 
Rodzic ma prawo:
 
1.     Otrzymywać od Nauczycieli informacje o umiejętnościach swoich dzieci.
2.     Otrzymywać informację o zadaniach wynikających z planu pracy przedszkola i planów pracy w poszczególnych oddziałach
3.     Zgłaszać do nauczycielki  lub bezpośrednio do dyrektora uwagi oraz propozycje służące usprawnieniu pracy Przedszkola.
4.     W sprawach spornych Rodzic winien w pierwszej kolejności interweniować u Nauczycielki w grupie swojego dziecka. Następnie może wnieść skargę do Dyrektora.
5.     W spornej sprawie Rodzic może również zwrócić się z prośbą o interwencję do Organu prowadzącego Przedszkole lub do Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie
 
Prosimy o przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie. Ułatwi to sprawne funkcjonowanie naszej placówki oraz pogłębi współpracę z Rodzicami dzieci, których dobro jest naszą wspólną troską.
 
 
 
 
  ………………                                     .............................
 (Podpis Przewodniczącego                                                         ( pieczęć i podpis Dyrektora
Rady Rodziców)                                                                         

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Łodzińska
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-07-01 21:00
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-10 19:42

Opis strony

opieka merytoryczna: Dyrektor
tel.: 046 855 73 29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3772
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-05-10 19:43:05