Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mp8zyrardow.szkolnastrona.pl

Treść strony

Organy Przedszkola

Organami Miejskiego Przedszkola nr 8 w Żyrardowie są:

  1. Dyrektor Przedszkola
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców

DYREKTOR - stoi na czele Przedszkola. Został wyłoniony w drodze konkursu, kieruje całokształtem działalności Przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz. Dyrektor realizuje zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty i Ustawie -Karta Nauczyciela, we współdziałaniu z organem prowadzącym Przedszkole, Radą Pedagogiczną,  Rodzicami i organem sprawujacym nadzór pedagogiczny. Realizuje również inne zadania wynikające ze szczegółowego przydziału czynności dyrektora zatwierdzone przez organ prowadzący. Szczegółowe zadania i kompetencje Dyrektora umieszczone są w Statucie placówki.

DYREKTOREM Miejskiego Przedszkola nr 8 w Żyrardowie jest:

mgr Agnieszka Łodzińska - nauczyciel mianowany.

RADA PEDAGOGICZNA -  jako organ kolegialny Nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu realizuje zadania wynikające z celów kształcenia, wychowania i opieki. Działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. W skład Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola wchodzą wszyscy Nauczyciele zatrudnieni w placówce, (bez wzgledu na wymiar  zatrudnienia). Przewodniczacym Rady Pedagogicznej jest: Dyrektor Przedszkola.

Szczegółowe zadania Rady Pedagogicznej zostały określone w Regulaminie Rady Pedagogicznej.

RADA RODZICÓW - Jest reprezentacją Rodziców dzieci uczęszczajacych do Przedszkola . Funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin, który nie moze być sprzeczny ze Statutem Przedszkola

Szczegółowe zadania RADY RODZICÓW zostaly określone w Regulaminie Rady Rodziców

ZASADY  współdziałania miedzy organami Przedszola Dyrektor ustala tak, aby gwarantowały każdemu z nich możliwość działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji, określonych w Ustaie o Systemie Oświaty. Dyrektor Przedszkola ustala zasady wymiany informacji między organami Przedszkola. Podstawą forma działalnosci organów są zebrania członków poszczególnych organów w Przedszkolu.

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Łodzińska
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-06-26 21:08
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-10 19:37

Opis strony

opieka merytoryczna: Dyrektor
tel.: 0 46 855 73 29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3804
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-05-10 19:37:45