Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mp8zyrardow.szkolnastrona.pl

Treść strony

Zasady rekrutacji

Zasady i harmonogram rekrutacji do placówek oświatowych rokrocznie ustala organ prowadzacy. Informacje dotyczące naboru zamieszczane są na tablicy ogłoszeń w przedszkolu, na stronie internetowej  miasta www.zyrardow.pl

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do gminnych placówek oświatowych na rok szkolny 2014/2015 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

 

 1. Rekrutacja do MP Nr 8 na rok szkolny 2014/15 podlega następującym etapom: 

 

 1. Kontynuacja edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających do przedszkola w roku 2013/2014
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola, z wyłączeniem dzieci urodzonych w okresie 1.01.2008 do 30.06.2008,  składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w naszym  przedszkolu (w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację) tj. w okresie  od 27.02.2014r godz. 8:00 do 6.03.2014r godz. 13:00
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w II połowie 2008 roku, mogą potwierdzić kontynuację edukacji przedszkolnej w przedszkolu, jeżeli w roku szkolnym 2014/2015 przedszkole będzie prowadziło oddziały dla 6-latków. Jeżeli przedszkole nie organizuje oddziałów dla 6-latków, to dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
 • Rodzice/prawni opiekunowie:
  • pobierają deklarację kontynuacji ze strony www.zyrardow.pl lub w  przedszkolu/ szkole
  • wypełniają ją i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole w terminie wskazanym wyżej,
 • Brak złożenia deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego  w ww. terminie oznacza wykreślenie dziecka z listy wychowanków tego przedszkola/oddziału przedszkolnego i utratę miejsca w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2013/2014.
 1. Zasady ogólne postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym. Postępowanie na rok szkolny 2014/2015 zgodnie z art. 20a ust. 6 ustawy prowadzone będzie z użyciem systemów informatycznych. Rodzice, którzy nie korzystają z komputera i Internetu niestety nie będą mieli wglądu do systemu, do liczby punktów uzyskanych przez dziecko i pozycji dziecka na liście kandydatów.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 biorą udział:

dzieci 3-4-5 letnie (urodzone w latach 2011-2009),

dzieci 6 letnie (urodzone w II połowie 2008 roku)

zamieszkałe w Żyrardowie.

 • Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Żyrardowem mogą ubiegać się
  o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które jeżeli zaistnieje taka możliwość, będzie prowadzone po zakończeniu podstawowego postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie uzupełniające będzie prowadzone jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami po zakończeniu rekrutacji dla mieszkańców Żyrardowa.
 • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.
 • Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach i szkołach podstawowych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola/szkoły.
 1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola.  
 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu/szkole prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach, które prowadzą rekrutację dzieci z określonego rocznika.
 • Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli i szkół (grup rekrutacyjnych) według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej.
 • Przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej umieszczony na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
 • Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w przedszkolach, dla dzieci urodzonych w II połowie roku 2008 i w roku 2009, które wcześniej nie uczęszczały do przedszkola koniecznym jest wskazanie we wniosku, na liście preferencji, przez rodziców/prawnych opiekunów jednego przedszkola i  oddziałów przedszkolnych w dwóch wybranych Zespołach Szkół Publicznych.
 • Dzieci niepełnosprawne, wymagające specjalnych metod i form pracy, których rodzice/ prawni opiekunowie  ubiegają się o przyjęcie dziecka do oddziału integracyjnego, muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
 • Decyzję o przyjęciu kandydata zamieszkałego w Żyrardowie, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno– pedagogiczną do oddziału integracyjnego, podejmuje dyrektor przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole, w których takie oddziały występują.
 • Jeżeli kandydat z powodów organizacyjnych lub przepisów prawa w zakresie tworzenia oddziałów integracyjnych nie zostanie przyjęty do tego oddziału, bierze udział
  w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału ogólnodostępnego.
 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:
  • wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka, który znajduje się pod adresem http://www.zyrardow.przedszkola.vnabor.pl  Aplikacja będzie dostępna dla rodziców od dnia 10.03.2014r godz. 8:00
  • drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
  • pobierają wniosek ze strony www.zyrardow.pl lub w dowolnym przedszkolu/szkole,
  • wypełniają go  i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
  • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.

Wnioski można składać w okresie od 10.03.2014r godz. 8:00 do 28.03.2014r godz. 13:00.
O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń. Wnioski złożone po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane

Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. b-d są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a           § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 1. Kryteria lokalne
 2. Oświadczenie o zatrudnieniu i rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Żyrardowie,
 3. Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły na terenie której znajduje się przedszkole/oddział przedszkolny,
 4. Oświadczenie o ubieganiu się o przyjęcie do przedszkola w roku szkolnym 2013/2014 i nieprzyjęciu dziecka do żadnego ze wskazanych wtedy przedszkoli,
 5. Oświadczenie o rodzeństwie będącym obecnie wychowankiem przedszkola
  i kontynuującym edukację przedszkolną w przedszkolu/oddziale przedszkolnym
  w roku szkolnym 2014/2015,
 6. Oświadczenie o zgłoszeniu co najmniej dwojga dzieci po raz pierwszy do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty) .

 • Wypełniony wniosek:
  • podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,
  • podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,
  • za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku
   z informacjami w systemie informatycznym odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.
 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej na liście preferencji.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
  • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
  • zwrócić się do Prezydenta Miasta Żyrardowa  o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
 • Prezydent Miasta Żyrardowa w celu potwierdzenia okoliczności zawartych
  w oświadczeniach
  :
  • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
  • występuje  do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
  • zleca przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
 • O wynikach weryfikacji oświadczeń Prezydent Miasta Żyrardowa informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 • W przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych w oświadczeniu ze stanem faktycznym, komisja rekrutacyjna odrzuca wniosek o przyjęcie do przedszkola.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
 • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe.
 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola/szkoły w uzgodnieniu z prezydentem miasta tzw. kryteria lokalne.
 • W przypadku mniejszej liczby miejsc niż liczba kandydatów, która uzyskała równorzędne wyniki, na drugim etapie postępowania, komisja rekrutacyjna ustala kolejność kwalifikacji w drodze losowania.
 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane
  w formie obowiązującej w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w terminie 24.04.2014r godz. 14:00 – 30.04.2014 godz.12:00.
 • Komisja rekrutacyjna:

 

 • przyjmuje dziecko, do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane
  do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
 • podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
  do przedszkola/szkoły.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 

 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 • wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
 • na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

 

 1. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Lp

Kryteria ustawowe (społeczne)

Liczba punktów

1

dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Żyrardowa

520

2

dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej

64

3

dziecko jest niepełnosprawne

64

4

jeden z rodziców dziecka jest niepełnosprawny

64

5

oboje rodzice dziecka są niepełnosprawni

64

6

rodzeństwo dziecka jest niepełnosprawne

64

7

dziecko jest samotnie wychowywane w rodzinie

64

8

dziecko jest objęte pieczą zastępczą

64

 

 

Lp

Lokalne kryteria naboru

Liczba punktów

1

Dziecko, którego samotny rodzic  lub oboje rodzice aktualnie świadczą pracę
na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, uczą się
w systemie dziennym lub prowadzą działalność gospodarczą oraz rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Żyrardowie.

32

2

Dziecko, którego samotny rodzic  lub oboje rodzice aktualnie świadczą pracę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, uczą się w systemie dziennym lub prowadzą działalność gospodarczą.

16

3

Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły, na terenie której znajduje się dane przedszkole/oddział przedszkolny.

8

4

Dziecko urodzone w 2010r., którego rodzice ubiegali się o przyjęcie do przedszkola w roku szkolnym 2013/2014 i nie zostało przyjęte do żadnego ze wskazanych wtedy przedszkoli, a w dalszym ciągu spełnia kryteria rekrutacji.

4

5

Dziecko, którego rodzeństwo obecnie jest wychowankiem przedszkola/oddziału przedszkolnego  i będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru w roku szkolnym 2014/2015 oraz spełnia kryteria rekrutacji.

2

6

Co najmniej dwoje dzieci zgłaszanych przez rodziców po raz pierwszy do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego

1

 

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Łodzińska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-20 19:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-27 13:44

Opis strony

opieka merytoryczna: Dyrektor
tel: 046 855 73 29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5118
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-02-27 13:44